Strona główna

 KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że  w związku z awarią wodociągową nastąpiła przerwa w dostawie wody w dniu dzisiejszym, tj. 18 lutego 2020 r. od godzin nocnych do zakończenia prac w Orzechu, na ulicach: Głęboka i B. Prusa.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 


 

KOMUNIKAT

 

 

Uprzejmie informujemy, że Zakład został przeniesiony do nowej siedziby, tj. 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H.


 

 KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ul. Łąkowa 16H, 42-622 Orzech

Administrator powołał Inspektora danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
Robert Pigulla, e-mail: rodo.zwik@gmail.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b  RODO.  tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania  do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy
 o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków i ewentualnie – w przypadku zawarcia umowy- w oparciu o niezbędność jej wykonania.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań weryfikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy i ewentualnie przez czas trwania owej umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także obowiązku archiwizacyjnego, w zależności, który z tych terminów będzie dłuższy.

 

Ma Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych.
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Przenoszenia danych.
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. Pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2.  Za pomocą poczty elektronicznej na adres:  rodo.zwik@gmail.com


 

 
 

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że pogorszenie jakości wody spowodowane pojawieniem się bakterii coli dotyczy tylko i wyłącznie ośmiu Odbiorców zamieszkujących ulicę Wapienną w Nakle Śląskim zaopatrywanych z Ujęcia Wody Wapienniki. Woda dla pozostałych mieszkańców Nakła Śląskiego pochodzi z ujęcia wody Bibiela (zakup z GPW) i jest zdatna do spożycia.


 


 

http://zwik-s.pl/files/Komunikat%20dla%20Odbiorcow%20%20Ujecia%20Wody%20Wapienniki.png
 
 


SZANOWNY KLIENCIE!


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu (zwany dalej ZWiK) informuje Państwa, jako Odbiorców o obowiązku korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Nr 75 poz. 690 z późn. zm., zawartą umową oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków), w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec oraz nie utrudniający działalność przedsiębiorstwa.

 

Odbiorcy są zobowiązani do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek między innymi cofania się wody z instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej lub wody
z instalacji CO,

2. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych.

W zakresie zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w/w rozporządzenie oraz PN-EN 1717 z 23 października 2003r. stawia następujące wymagania do obowiązkowego stosowania:

• §113.7 w/w rozporządzenia określa – „instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowej,”

• §115.1 rozporządzenia – „na każdym połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową, powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych dla wodomierzy,”

• §115.2 „za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w §113.7” tj. zawór antyskażeniowy,

3. weryfikacji poprawności działania zaworu antyskażeniowego Zakres przeglądu (raz na 12 miesięcy):

 • wizualne sprawdzenie zaworu (wycieki, korozja powierzchni, itp.).

• sprawdzenie poprawności działania (szczelności zaworu) za pomocą kurka upustowego.

 

Przykładowy zalecany schemat montażu zestawu wodomierzowego
wraz z zabezpieczeniem antyskażeniowym

 

Mając na uwadze fakt, iż część naszych klientów nie wyposażyło swojej instalacji wewnętrznej w ten jakże ważny i konieczny element, prosimy o niezwłoczny montaż zaworu antyskażeniowego (w przypadku jego braku) na będącej własnością Odbiorcy instalacji wewnętrznej.

Inkasenci naszej firmy będą na bieżąco odnotowywać fakt montażu w/w zaworu. Brak zaworu zwrotnego może spowodować skażenie sieci wodociągowej związane z przedostaniem się do jej wnętrza substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Odbiorców wody. Skażenie spowodowało by konieczność zamknięcia dostawy wody oraz wykonanie dezynfekcji i płukanie sieci które to koszty poniesie Odbiorca.

Informujemy, że podczas wymiany wodomierza głównego przez pracowników Zakładu istniej możliwość zlecenia montażu zaworu antyskażeniowego. Koszt jaki Państwo ponoszą to cena zakupu zaworu antyskażeniowego zgodnie z obowiązującymi cenami na rok 2019 wynikającymi z przetargu nieograniczonego na zakup armatury (DN 20 – 30,75 zł; DN 25 - 43,05 zł). Bezpłatny montaż zaworu dotyczy wyłącznie Odbiorców których instalacja wodociągowa pozwala na montaż zaworu podczas rutynowej wymiany wodomierza.

Poniżej przedstawiamy wymagany zawór antyskażeniowy w zależności od rodzaju przyłącza wodociągowego:

 


 

INFORMACJA

 

W związku z ogromną popularnością Internetowego Biura Obsługi (IBO) uruchomiliśmy dla Państwa możliwość samodzielnego założenia konta bezpośrednio na stronie:


https://ibo.zwik-s.pl/client/konto/Register.aspx


Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do Internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historie swoich rozliczeń. IBO pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów. Umożliwi także przeanalizowanie zużyć za dowolny okres rozliczeniowy.


Aby dokonać rejestracji wystarczy posiadać ostatnią fakturę za wodę.

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej funkcjonalności.

 INFORMACJA  


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem usługi wywozu nieczystości płynnych i brakiem wolnych terminów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje o wprowadzeniu dodatkowych kursów w soboty.

Ze względu na ograniczone możliwości realizacji zleceń przez ZWiK Świerklaniec, zachęcamy Państwa do skorzystania z usług firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Świerklaniec. Listę przewoźników oraz numery kontaktowe można znaleźć na naszej stornie internetowej www.zwik-s.pl w zakładce wywóz nieczystości płynnych (http://zwik-s.pl/?pl_wywoz-nieczystosci-plynnych,42).

 

 


  

INFORMACJA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

  

W dniu wywozu szamba proszę nie parkować w okolicy bramy wjazdowej i zbiornika.

Dodatkowo przypominamy o konieczności sprawdzenia pokryw w dniu realizacji usługi - zwłaszcza w okresie zimowym.

W przypadku braku możliwości dojazdu lub zamarzniętych/zablokowanych klap usługa nie zostanie zrealizowana. 


 

INFORMACJA
Od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega cena wywozu nieczytości płynnych.
Aktualnie obowiązująca stawka za wywóz nieczystości płynnych wynosi 17,00 zł brutto / m3.

 Zmiana godzin pracy ZWIK Świerklaniec:

poniedziałki 07:00 - 17:00

wtorki, środy, czwartki 07:00 - 15:00 

piątki 07:00 - 13:00

 NFORMACJA DOTYCZY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

§   w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,

§   w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,

§   w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo.zwik@gmail.com.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018. Pismo nie wymaga odpowiedzi.

 

ZWiK Świerklaniec 


 

KOMUNIKAT    

W związku z panującymi silnymi mrozami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Gminy Świerklaniec o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, w szczególności:

-odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.

-ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,

-zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe)

 

 

Pogotowie Techniczne : Tel. 606-497-269

 
KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu uprzejmie informuje, że wydłużył się termin oczekiwania na realizację usługi wywozu beczkowozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Związane jest to przede wszystkim z prowadzoną przez Gminę Świerklaniec akcją aktualizacji informacji na temat zbiorników oraz konkurencyjną ceną świadczonych przez nasz Zakład usług.

W związku z tym, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci skorzystania z usługi wywozu nieczystości płynnych. Pozwoli nam to na sprawną realizację Państwa zleceń.

 

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Wywóz nieczystości płynnych

 

TELEFON:  32 284-46-17 wew. 25 

 

  


 

INFORMACJA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzech (ulice: Szkolna, Kopernika, Prusa, Wieczorków) istnieje możliwość podłączenia się do w/w sieci na następujących warunkach:

 - szambo” – (zbiornik na ścieki) należy wyłączyć z użytkowania – wypompować ścieki, taborem asenizacyjnym dostarczyć na oczyszczalnię (należy przedłożyć stosowny dokument)

- domowe przyłącze kanalizacyjne należy włączyć do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na granicy posesji z ominięciem istniejącego „szamba”. Przed zasypaniem przyłącza powiadomić ZWiK Świerklaniec o możliwości kontroli ułożenia rurociągu.

 

TELEFON KONTAKTOWY 32 284-46-17, 606-497-269

 

 

 


 

INFORMACJA


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym na fakturach VAT sprzedawcą będzie Gmina Świerklaniec, a nie jak było dotychczas Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Nr rachunku bankowego pozostaje bez zmian

   SPRZEDAWCA:                                                 WYSTAWCA:

Gmina Świerklaniec                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji

                                                                      w Świerklańcu

   ul. Młyńska 3                                                 ul. Młyńska 3 

        42-622 Świerklaniec                                     42-622 Świerklaniec

NIP: 6452538356                         nr rachunku bankowego:

96 8467 0001 0000 0013 3000 0001

 

Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie wymagają aneksowania zawartych umów.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 32 284-46-17 wew. 24 lub 25


INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK.

Szczegóły na temat IBO znajdują się w osobnej zakładce na górze strony.

www.ibo.zwik-s.pl

 


 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Świerklaniec i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że z dniem 11.03.2016 r. rozpocznie się świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych własnym taborem. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w zakresie legalnego pozbywania się nieczystości płynnych z szamb oraz podpisywania umów o ich wywóz. Cena wywozu 1 m3 dlamieszkańców Gminy Świerklaniec będzie wynosić 13,00 zł brutto. Kontakt telefoniczny: 32/284-46-17 wew. 25 w godzinach 700 – 1500 w dni robocze. 


 

INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 24.12.2015r. (wigilia) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu będzie nieczynny. W razie awarii czynne jest całodobowe pogotowie wodociągowe nr telefonu:  606-497-269.

  

 

 WYMIANA UMÓW

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie
z zaleceniami Urzędu Konkurencji i Konsumentów następuje sukcesywna wymiana umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

W związku z tym nasz przedstawiciel roznosi nowe umowy do poszczególnych mieszkańców. Osoby, z którymi nie miał możliwości skontaktowania się prosimy o wizytę w siedzibie zakładu.

 


 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji
oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności