Oczyszczalnia

 

 PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEMNA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że istniejący system oczyszczania ścieków nie jest w stanie zagwarantować przyjęcia całkowitego ładunku zanieczyszczeń powstających na obszarze Gminy Świerklaniec. W związku z powyższym została podjęta decyzja przez Urząd Gminy Świerklaniec oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji o przebudowie oczyszczalni LEMNA. Projekt przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną został sporządzony we wrześniu 2013 r.

Modernizacja istniejącej oczyszczalni pozwoli na optymalizację procesów biologicznego oczyszczania ścieków, dla uzyskania poziomu oczyszczania ścieków zgodnego z przepisami ochrony środowiska. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych obiektów technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oczyszczalnia ścieków po przebudowie pracować będzie w układzie przepływowym, a technologia oczyszczania ścieków oparta będzie o niskoobciążony osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. Przebudowa obejmuje węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków, węzeł biologicznego oczyszczania ścieków oraz rozszerzenie ciągu technologicznego o węzeł gospodarki osadowej. Ograniczenie do minimum emisji bioaerozoli zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie przykrycia reaktora biologicznego, wgłębnego drobnopęcherzykowego układu napowietrzania, pasa zieleni wokół obiektów technologicznych. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego prowadzona będzie niezależnie od eksploatacji istniejącej oczyszczalni Lemna. Po wybudowaniu i uruchomieniu oczyszczalni, istniejąca oczyszczalnia typu stawowego zostanie wyłączona z eksploatacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2016 r.

 


 OCZYSZCZALNIA LEMNA

 

Obiekt oczyszczalni ścieków LEMNA w Świerklańcu jest zlokalizowany na działce nr 359/6, ul. Wiosenna 100. Oczyszczalnia została wybudowana w latach 1998-2000 i oddana do użytkowania 1.10.2000r. Od 1.02.2001r. oczyszczalnię eksploatuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świerklaniec.

Oczyszczalnia Lemna jest oczyszczalnią hydrobotaniczną typu wodno-roślinnego. System oczyszczania ścieków oparty jest na naturalnych reakcjach biologicznych w systemie tlenowym i beztlenowym.

 

 

Fot. 1. Oczyszczalnia Lemna w Świerklańcu - widok z lotu ptaka

 


 

Proces technologiczny

 

 

              1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków

 

-        Krata gęsta z napędem mechanicznym oraz miejscem wydzielonym do odwadniania skratek przed wywozem na składowisko odpadów

 

Fot.2. Krata koszowa


-        Piaskownik szczelinowy wraz z poletkiem do osuszania piasku

 

Fot.3. Piaskownik z przepompownią główną

 

               2. Biologiczne oczyszczanie ścieków

 

-        staw napowietrzany podzielony na cele – zachodzi tu proces redukcji zanieczyszczeń organicznych oraz występuje utlenienie związków azotowych

 

Fot.4. Staw napowietrzany


-   nitryfikator – zbudowany z pakietów nitryfikacyjnych o dużej powierzchni rozwinięcia bakterii nitryfikacyjnych utleniających związki azotowe

 

-       staw Lemna (doczyszczający) – stawno swego rodzaju zbiornik retencyjno-wyrównawczy pełniący dodatkowo rolę podczyszczania ścieków ze związków biogennych

 

Fot.5. Staw Lemna

 

 

 

            3. Chemiczne oczyszczanie ścieków


-        komora koagulacji – stanowi wydzieloną część nitryfikatora służącą do okresowego wspomagania usuwania związków biogennych ze ścieków, szczególnie fosforu, przy pomocy koagulantów w okresie zimowym

 

 

Fot.6. Komora koagulacji


W chwili obecnej oczyszczalnia pracuje bez większych zakłóceń, a wyniki badań ścieków oczyszczonych nie przekraczają przewidzianych pozwoleniem wodno-prawnym górnych wartości parametrów.

 

Fot.7. Ściek oczyszczony